Information om behandling av personuppgifter

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett användarkonto, deltar i våra aktiviteter och gör inlägg i vårt forum på kunnigkollega.se med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Dina personuppgifter behandlas för ändamålen att skapa goda prestationsmiljöer och för att du ska kunna logga in och delta i våra aktiviteter på kunnigkollega.se samt för att ge våra aktiviteter deras funktionalitet.

Vi behandlar bilder som våra medarbetare laddar upp på kunnigkollega.se med stöd av en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Dina bilder behandlas för ändamålet att öka samhörigheten inom Systembolaget och bidra till kraften i 5000.

Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är för att stimulera kunskapsdelning mellan våra medarbetare och höja våra medarbetares kunskap. Detta för att vi ska kunna fullgöra vår rättsliga förpliktelse, enligt tillkännagivande (2012:623) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten, att ge våra kunder en god service.

Om det är ett krav att lämna dina personuppgifter till oss

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss, utan det är helt frivilligt att delta i aktiviteter på kunnigkollega.se. Däremot, om du inte lämnar dina personuppgifter till oss är det inte möjligt för dig att delta i aktiviteter på kunnigkollega.se.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vår system- och driftleverantör och deras underleverantör har åtkomst till dina personuppgifter och behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och vår system- och driftleverantör och deras underleverantör behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EES och överför inte dina personuppgifter till tredje land.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Det finns en möjlighet för dig som användare att själv radera ditt användarkonto via ditt konto inklusive dina personuppgifter, uppgifter om butikstillhörighet och intjänade poäng samt dina inlägg i vårt forum. Du kan även särskilt begära att ditt användarkonto ska raderas genom att kontakta oss. I annat fall raderas ditt användarkonto och alla dina personuppgifter om du varit inaktiv i ett (1) år.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag) samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta vårt dataskyddsombud per telefon via vår växel 08 – 503 300 00 eller per e-post via dataskyddsombud@systembolaget.se.

 

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Systembolaget AB den 15 mars 2018.